Paul Lieversehandtekening

Mijn bijdragen in de lokale politiek van de gemeente Lansingerland

Op deze pagina verzamel ik bijdragen vanuit mijn politieke verantwoordelijkheid als raadslid voor de ChristenUnie.

Jeugdzorg anno 2024 – bijdrage in raadscommissie op 18 januari 2024 webcast 4 minuten

Opnieuw agendeer ik namens de ChristenUnie het onderwerp jeugdzorg. Daarbij lanceer ik een 10 punten-plan.

Gemeenteraad Lansingerland
Gemeenteraad
,
18 jan 2024
Paul Lieverse (ChristenUnie) vestigt wederom de aandacht op jeugdhulp – Hart van Lansingerland over deze discussie:

Paul Lieverse (ChristenUnie) vraagt regelmatig aandacht voor de stand van zaken rondom jeugdhulp; tijdens de commissievergadering noemde hij het zelfs een ‘hoofdpijndossier’. Hij diende dit keer een bespreekstuk in om jeugdhulp anno 2024 en de inmenging van de gemeente hierin te bespreken.

Hart van Lansingerland
Hart van Lansingerland
,
26 jan 2024
Ontsluiting en locatiekeuze LOO2 zorgt voor veel discussie – Over de gemeenteraad op 16 november 2023:

De ChristenUnie vindt alle zes de opties in de Noordpolder ongeschikt en stelt voor om bijvoorbeeld de locaties Wolfend in Bergschenhoek of de Merenweg in Bleiswijk te onderzoeken. “Opvang van Oekraïners prima, maar niet in de Noordpolder”, vindt Paul Lieverse.

Hart van Lansingerland
Hart van Lansingerland
,
30 nov 2023
Noordpolder als mogelijke locatie voor tweede opvang Oekraïners – Over dezelfde vergadering:

De ChristenUnie zei bij monde van Paul Lieverse alle opties ongeschikt te vinden. Zijn partij is voorstander van de opvang van Oekraïners, maar niet in de Noordpolder. Lieverse stelde voor de locatie Wolfend in Bergschenhoek of Merenweg in Bleiswijk te onderzoeken.

De Heraut
De Heraut
,
22 nov 2023
ChristenUnie zet door en bereikt doel: Nieuwe regeling voor mensen met schulden – Citaat uit verslag van deze krant over de gemeenteraad op 28 september 2023:

“Voor de ChristenUnie is het een heel traject geweest om dit af te dwingen”, vertelt raadslid Paul Lieverse. “Dat is niet omdat de gemeente er het belang niet van in zag, maar door getreuzel en moeilijk-doen over de precieze inrichting van deze regeling. Maar door schriftelijke vragen te stellen, actief op te treden tijdens andere bijeenkomsten, het te agenderen voor de commissie en dit uiteindelijk via een motie door de raad te laten vaststellen, is het eindelijk gelukt en werd aldus in de raadsvergadering van 28 september unaniem besloten. De gemeente gaat die regeling nu opzetten zodat deze in de eerste helft van 2024 ingezet kan worden.”
“Voor wie nu met schulden te maken heeft, blijft het advies om er niet mee rond te blijven lopen; en om geen nieuwe leningen bij obscure bureautjes aan te gaan. Meld je bij een van de ketenpartners SchuldHulpMaatje en Humanitas of bij de gemeente, want ook zonder het saneringskrediet zal de gemeente een hulpplan opstellen.”

De Heraut
De Heraut
,
4 okt 2023
Tour van gemeenteraad door Bleiswijk radio-interview 10 minuten

De gemeenteraad bezoekt alle drie de dorpskernen. Nu was Bleiswijk aan de beurt. Wie en wat kwamen we op 22 september tegen?

RTV Lansingerland
Het Magazine
,
22 sep 2023
Schuldhulpverlening – bijdrage in de gemeenteraad op 14 sep 2023 webcast 3 minuten

De ChristenUnie wil dat het instrument saneringskrediet nog dit kalenderjaar wordt ingevoerd als hulpmiddel om mensen met problematische schulden een uitweg te bieden, precies zoals het merendeel van de gemeenten in Nederland al langer doet.

Gemeenteraad Lansingerland
Gemeenteraad
,
14 september 2023
Schuldhulpverlening moet versneld worden – Citaat uit verslag van deze krant over deze bespreking:

Lieverse vindt het teleurstellend om nu pas een uitvoeringsplan te ontvangen, aangezien het beleidsplan van februari 2021 dateert. Volgens Lieverse heet het een uitvoeringsplan terwijl het eigenlijk een onderzoeksplan is. De ChristenUnie staat achter de beschreven ambities. De fractie kan zich echter niet vinden in de vele beschreven onderzoeken naar de curatieve instrumenten. De ChristenUnie heeft wat betreft dit uitvoeringsplan een dringende wens: namelijk het starten met de saneringskredieten en met de kredietbank in zee gaan samen met het waarborgfonds. “Niet onderzoeken, maar doen, NU”, luidt de oproep van Lieverse.

Hart van Lansingerland
Hart van Lansingerland
,
14 sep 2023
Vuurwerk – bijdrage in de gemeenteraad op 29 juni 2023 webcast 1 minuten

De ChristenUnie is tegen de verkoop en het gebruik van consumentenvuurwerk. Ervan uitgaande dat de motie om vuurwerk tegen te gaan het in de raad niet zou gaan halen, koos ik namens de ChristenUnie voor een alternatieve manier om het onderwerp te bespreken.

Gemeenteraad Lansingerland
Gemeenteraad
,
29 juni 2023
Sport tarievennota – bijdrage in de gemeenteraad op 29 juni 2023 webcast 3 minuten

De ChristenUnie is voor toegankelijke en veilige sportbeoefening. De voorgestelde tarievennota geeft hiervoor goede kansen.

Gemeenteraad Lansingerland
Gemeenteraad
,
29 juni 2023
Opvang van 200 asielzoekers – bijdrage in de gemeenteraad op 29 juni 2023 webcast 4 minuten

De ChristenUnie is voor een ruimere opvang dan de voorgestelde 200 asielzoekers maar koos in de tweede termijn van deze bespreking ervoor om het amendement voor “maximaal 200 asielzoekers” te steunen om op die manier een zo breed mogelijk gedragen besluit te bereiken.

Gemeenteraad Lansingerland
Gemeenteraad
,
29 juni 2023
Vitaal en waardig oud worden – bijdrage in raadscommissie op 20 juni 2023 webcast 4 minuten

De ChristenUnie ziet een aantal tekortkomingen in de uitgangspuntennotitie Vitaal en waardig oud worden. Het voornaamste punt is dat te veel wordt gemikt op de autonome oudere en de mogelijkheid van kostenreductie en daarmee wordt voorbijgegaan aan de hulpbehoevende oudere.

Gemeenteraad Lansingerland
Gemeenteraad
,
20 juni 2023
Bovenregionaal plan JeugdhulpPlus – bijdrage in raadscommissie op 8 juni 2023 over eigen bespreekpunt webcast 3 minuten

Dit bespreekpunt bracht ik namens de ChristenUnie in vanwege onze zorg dat door een te snelle transitie van gesloten jeugdhulp naar hybride en open jeugdhulp een aantal jeugdigen buiten de boot kunnen vallen.

Gemeenteraad Lansingerland
Gemeenteraad
,
8 juni 2023
Tijdelijke noodopvang van asielzoekers – bijdrage Deel 1 in raadscommissie op 8 juni 2023 op een raadsvoorstel webcast 2 minuten

Ons pleidooi om de geplande 200 – of wat de ChristenUnie betreft 300 – asielzoekers op te vangen is mede gebaseerd op vertrouwen in onze gemeenschap, verdeeld over drie dorpskernen. We zijn een gemeenschap waarin men naar elkaar omkijkt. Als rijkere gemeente kunnen wij ook meer dan een gemeente met achterstandswijken.

Gemeenteraad Lansingerland
Gemeenteraad
,
8 juni 2023
Randvoorwaarden voor zo’n tijdelijke noodopvang van asielzoekers – bijdrage Deel 2 in raadscommissie op 8 juni 2023 webcast 3 minuten

Namens de ChristenUnie stellen we een extra randvoorwaarde voor, namelijk het mogelijk maken dat asielzoekers aan het werk gaan – in plaats van op een veldbed zitten wachten op de volgende dag…

Gemeenteraad Lansingerland
Gemeenteraad
,
8 juni 2023
Tijdelijke noodopvang van asielzoekers – bijdrage in raadscommissie op 11 mei 2023 op een bespreekpunt webcast 3 minuten

De ChristenUnie stemt in met een tijdelijke nood-opvang.
We doen dat in de eerste plaats vanwege de nood van de vluchtelingen, nadat ze in het aanmeldcentrum gescreend zijn door de vreemdelingenpolitie.
We doen dat óók vanwege de werkdruk van: medewerkers van het COA, van de politie, van vrijwilligers…
De Tobias bewijst dat opvang goed kan werken. Het werkt bij een verstandige opzet, en met kundige locatiemedewerkers. We horen in de media weinig over deze en andere locaties waar het gewoon goed gaat.
We horen wel over mensen die zich in de bus misdragen of winkeldiefstal rondom Ter Apel – terecht – maar berichten over incidenten kleuren het beeld.
We beseffen dat deze mensen in de noodopvang dan nog een heel traject voor zich hebben, vóórdat ze eventueel statushouder worden. Wat goed dat zo veel vrijwilligers zich nu al inspannen voor ontheemden en asielzoekers.
Voor veel inwoners van Lansingerland – niet alleen in de achterban van de ChristenUnie – spelen religieuze motieven een rol. Zoals het inzicht dat God weduwen en wezen recht verschaft, aan vreemdelingen zijn liefde bewijst… en ook aan ons de opdracht geeft om vreemdelingen met liefde te behandelen.

Gemeenteraad Lansingerland
Gemeenteraad
,
11 mei 2023
Locatiekeuze opvang Oekraïners houdt gemoederen bezig – Citaat uit verslag van deze krant over de gemeenteraad op 11 mei 2023:

Voor de ChristenUnie springen er twee geschikte locaties uit. Wolfend en vooral de locatie Merenweg-Midden. Deze locatie ligt volgens Paul Lieverse dichterbij voorzieningen en niet onbelangrijk, alles is op loopafstand. Dit bevordert de integratie in de wijk.

Hart van Lansingerland
Hart van Lansingerland
,
24 mei 2023
Zienswijze op de Notitie reikwijdte en detailniveau ten behoeve van aanvraag van luchthavenbesluit RTHA – bijdrage in raadscommissie op 9 februari 2023 webcast 4 minuten

Een vliegveld heeft een eigen agenda: ze willen vliegen en ze willen meer en meer vliegen.
De ChristenUnie heeft óók een agenda:
– EEN. Het tegengaan van overlast door het vliegveld, en
– TWEE. De gezondheid van onze inwoners.

Gemeenteraad Lansingerland
Gemeenteraad
,
9 feb 2023
Groen-blauwe leefomgeving – bijdrage in raadscommissie op 12 januari 2023 webcast 5 minuten

De Nota van Uitgangspunten voor een Groenblauwe Leefomgevingsvisie stond zo bol van de algemeenheden en vertoonde zo’n gebrek aan kaders, dat ik namens de ChristenUnie deze terugverwees naar de tekentafel. Het onderwerp is belangrijk genoeg, want het gaat over klimaatverandering, lucht– en waterkwaliteit en geluidsbelasting.

Gemeenteraad Lansingerland
Gemeenteraad
,
12 jan 2023
De Kankeratlas van het IKNL

Tv-interview. tv-interview 3 minuten

RTV Lansingerland
Lansingerland Actueel
,
27 jan 2023
De Kankeratlas van het IKNL

Gesprek in de radiostudio over de Kankeratlas en wat dat voor Lansingerland betekent. 10 minuten

RTV Lansingerland
Het Magazine
,
20 jan 2023
Groen-blauwe leefomgeving – bijdrage in raadscommissie op 12 januari 2023 webcast 5 minuten

De Nota van Uitgangspunten voor een Groenblauwe Leefomgevingsvisie stond zo bol van de algemeenheden en vertoonde zo’n gebrek aan kaders, dat ik namens de ChristenUnie deze terugverwees naar de tekentafel. Het onderwerp is belangrijk genoeg, want het gaat over klimaatverandering, lucht– en waterkwaliteit en geluidsbelasting.

Gemeenteraad Lansingerland
Gemeenteraad
,
12 jan 2023
Behoud van voldoende groenblauwe leefomgeving – door Freek Zijlstra

De Heraut gaf mijn krtische woorden als volgt weer:

Paul Lieverse (ChristenUnie) was in zijn openingszin duidelijk: “De uitgangspuntennotitie stelt ons teleur. Open deuren, vage doelstellingen, holle frasen, gebrek aan ambitie; voor de ChristenUnie is het geen startschot maar een losse flodder.” Hij bespeurt geen voortgang en mist de opbrengst van de informatieronde waarbij een aantal (natuur)organisaties betrokken waren. Lieverse stelt vast dat in de Omgevingsvisie meer beschreven staat over groen en blauw dan in deze notitie. Hij mist de aanpak van de kwetsbaarheid door hemelwateroverlast, de verdroging van planten bij perioden van hitte, het dreigend tekort aan gietwater in de glastuinbouw-gebieden en problemen bij het op peil houden van de waterstand. Met verwijzing naar het coalitieakkoord mist hij duidelijke stellingnames, zoals: ‘We borgen het bestaan van onze groengebieden (zoals de Groenzoom, Vlinderstrik en het Annie M.G. Schmidtpark)’; en ‘We bepalen een norm voor groene woonwijken en geven invulling aan de Kader Richtlijn Water’; en ‘We wijzen concrete groengebieden en ecologische verbindingen aan, waaronder de verbinding bij en richting Kruisweg tot aan de grens met Zevenhuizen en het Bentwoud’.”
Lieverse vraagt zich hardop af: “Waar blijven de concrete voornemens?” Een kritische opmerking plaatst hij het uitgangspunt ‘Informeren en inspireren van inwoners om zelf een bijdrage te leveren’. Het zou veel concreter mogen zijn door bijvoorbeeld te schrijven: ‘We subsidiëren initiatieven om tuinen te vergroenen met inheemse plantsoorten in plaats van tegels door gras te vervangen.’ Het allerliefst zou Lieverse een overall doelstelling willen zien, zoals: ‘We vergroenen de huidige en toekomstige structuren en realiseren 40% groen in onze gemeente’.
Samengevat, deze beleidsnota mist concrete uitwerkingen in termen van ‘waar, hoe, en volgens welk tijdspad’ en is er nog niet aan toe om in de gemeenteraad vastgesteld te worden.

Heraut
De Heraut
,
18 jan 2020
Luchthaven RTHA – bijdrage in raadscommissie op 8 december 2022 webcast 3 minuten

De ChristenUnie sluit aan bij de reactie van het college op het zogeheten eindproduct van het participatieproces: geheel mislukt, geen basis voor een nieuw luchthavenbesluit.

Gemeenteraad Lansingerland
Gemeenteraad
,
8 dec 2022
Menstruatiearmoede – Dit bevat een verslag van deze krant over de gemeenteraad op 24 november 2022.

De ChristenUnie is mede-indiener van de motie om gratis menstruatieproducten beschikbaar te stellen via zeven menstruatieproductenuitgiftepunten, de zogeheten MUP’s.

Hart van Lansingerland
Hart van Lansingerland
,
7 dec 2022
Cultuurhuis Casa Cadanza – bijdrage in gemeenteraad op 20 oktober 2022 webcast 3 minuten

De ChristenUnie steunt het voorstel voor aanvullende investeringen en wil vanaf nu de focus op wat een cultuurhuis ons bréngt in plaats van wat het ons kóst.

Gemeenteraad Lansingerland
Gemeenteraad
,
20 okt 2022
Waarom ook in Lansingerland een ‘lokaal preventieakkoord’ belangrijk is radio-interview 9 minuten

Gezondheid is een groot goed. Met een integrale aanpak in plaats een versnipperd beleid zijn veel bedreigingen te voorkomen. De gemeente kan zo’n samenwerking op gang helpen.

RTV Lansingerland
Het Magazine
,
16 sep 2022
Lokaal preventieakkoord – bijdrage in raadscommissie 8 september 2022 webcast 3 minuten

Over het initiatief van de ChristenUnie voor een Lokaal preventieakkoord.

Gemeenteraad Lansingerland
Gemeenteraad
,
8 sep 2022
Is een Lokaal Preventieakkoord nodig? – door Freek Zijlstra

De Heraut gaf de volgende samenvatting:

Initiatiefnemer Paul Lieverse (ChristenUnie) verwijst naar het Nationaal Preventieakkoord dat eind 2018 werd gesloten. Daarmee worden stappen gezet om Nederlanders gezonder te maken door een rookvrije generatie na te streven, met minder overgewicht en minder overmatig alcoholgebruik. Voor veel gemeenten was dat voldoende aanleiding om met een lokaal preventieakkoord aan de slag te gaan. In Lansingerland nog niet. Wel is er toenemende aandacht voor een rookvrije generatie en wordt er ingezet op een gevarieerd en toegankelijk sportaanbod. De kernthema’s waarvan het effect op de gezondheid aangetoond zijn betreft roken, overgewicht en overmatig alcohol- of druggebruik. Daaraan kan het hebben van schulden, het leven in armoede of zich eenzaam voelen ook nog eens bijdragen. Het is bekend dat goede voeding en veel bewegen of sporten daarentegen een positieve invloed op gezondheid en het algemeen welbevinden hebben. De situatie kan per gemeente verschillen. Bij de uitwerking van een plan van aanpak voor Lansingerland moet daarom rekening gehouden worden met het feit dat hier verhoudingsgewijs veel kinderen in de leeftijd van 4 tot 11 zijn, terwijl er in sommige woonwijken juist veel ouderen wonen. Leeftijdsgebonden problematiek zou bij jongeren zich kunnen richten op oog- en oorschade als gevolg van het voortdurend gebruik van multimedia, terwijl bij ouderen valpreventie een aandachtspunt kan zijn.

Heraut
De Heraut
,
14 sep 2022
Het zogeheten voorlopig pakket voor luchthavenbesluit RTHA radio-interview 11 minuten RTV Lansingerland
Het Magazine
,
20 mei 2022
Schamen is niet nodig

Radio-interview over problematische schulden en hulp daarvoor. 12 minuten

RTV Lansingerland
Het Magazine
,
20 mei 2022
Belang van een lokale aanpak van jeugdzorg 20 minuten

Het gesprek in de radiostudio duurt niet de volle 20 minuten, want de opname begint met het nummer “L’enfer” van Stromae en het gesprek wordt halverwege onderbroken door een ander nummer.

RTV Lansingerland
Het Magazine
,
18 feb 2022
Nieuw plan schuldhulpverlening – Een verslag van de gemeenteraad op 18 februari 2021.

De ChristenUnie is mede-indiener van de motie om extra criteria toe te voegen om de effecten van het plan schuldhulpverlening te kunnen meten. “Met deze extra criteria kun je het succes van je eigen werk meten”.

Hart van Lansingerland
Hart van Lansingerland
,
1 mrt 2021
Waardig ouder worden

De ChristenUnie gaat voor een samenleving waarin ouderen kunnen blijven meedoen. Op 75 plaatsen in het land is deze verklaring ondertekend. Landelijk hebben Gert Jan Segers, Jan Slagter van Omroep Max en Marcel Sturkenboom van seniorenorganisatie van KBO-PCOB de verklaring ondertekend.

Hart van Lansingerland
Hart van Lansingerland
,
16 dec 2020
Politiek en samenleving lijken te schuren – door Freek Zijlstra

Over mijn inzet in de gemeenteraad van Lansingerland.

Heraut
De Heraut
,
2 sep 2020
Alles wat je (niet) wilt weten over 5G – door Freek Zijlstra

Naar aanleiding van een bespreking in de gemeenteraad van Lansingerland.

Omdat het woord ‘straling’ eng klinkt, kan men gemakkelijk op het verkeerde been gezet worden door fake wetenschap.

Heraut
De Heraut
,
19 feb 2020
Verbod op lachgas in de openbare ruimte – door Freek Zijlstra

Het ging in meerdere stappen maar uiteindelijk succes in de gemeenteraad van Lansingerland.

De populariteit van lachgas als ‘partydrug’ neemt fors toe, er kleven gezondheidsrisico’s aan, de patronen en ballonnen belasten het milieu en verkeersincidenten als gevolg van het gebruik nemen toe.

Heraut
De Heraut
,
2 januari 2020
(ook 22 mei en 24 jul en 11 dec 2019)
Terug naar de startpagina  Terug naar boven